Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Begrippen

 1. a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van OVAS Solutions B.V. gevestigd te Emmeloord, verder te noemen OVAS, inzake de leveringen van hardware; software en applicatiesystemen, één en ander in de meest uitgebreide zin van het woord.
 2. b.     In deze algemene voorwaarden is DE OPDRACHTGEVER , degene die de opdracht geeft en OVAS, degene die de opdracht uitvoert;
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied op de plaats waar de opdrachtgever de levering contractueel wenst te laten plaatsvinden, of bij gebreke van een dergelijke contractuele overeenstemming tussen OVAS en opdrachtgever in de plaats waar OVAS is gevestigd.
 4. Alle betalingen dienen te geschieden op de plaats waar OVAS is gevestigd;
 5. Deze algemene voorwaarden worden geacht onlosmakelijk onderdeel te zijn van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en OVAS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst geacht volledig bekend te zijn bij partijen en wel door het verschaffen ter inzage, zoals vermeld in de nadere overeenkomsten en/of ter deponering bij de daartoe bestemde registers bij de betreffende arrondissements rechtbank en/of kamer van koophandel en fabrieken, van een dergelijke deponering dient melding te zijn gemaakt op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en OVAS;
 7. In geval van een overeenkomst (overeenkomsten) met een opdrachtgever, die zich eveneens bedient van algemene voorwaarden en deze algemene voorwaarden van OVAS, prevaleren laatst gemelde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes

 1. a.     Alle niet door zowel OVAS als opdrachtgever getekende offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen;
  b.     Alle door OVAS uitgebrachte en naar de opdrachtgever verzonden offertes zijn bindend, indien de offerte door de opdrachtgever binnen een termijn van 7 werkdagen door hem ondertekend naar OVAS is geretourneerd.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Indien na een gevraagde en uitgebrachte offerte de opdracht om welke reden dan ook uitblijft, kunnen alle kosten van de offerte door OVAS in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Honorarium, kosten, tarieven

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen de opdrachtgever en OVAS overeengekomen, wordt in voorkomende gevallen de honorering van OVAS berekend op basis van een uurtarief. Het geldend uurtarief dient vooraf schriftelijk of in een overeenkomst of in een offerte tussen de opdrachtgever en OVAS te zijn vastgelegd.
 2. Noodzakelijke reis- en administratiekosten en kosten van derden, die volgens de overeenkomst en/of de schriftelijke opdracht in het kader van die opdracht door OVAS worden gemaakt, worden naast het uurtarief afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Voorzover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen zijn de, in welke dan ook, overeengekomen bedragen altijd vermeld exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
 4. Kosten van derden, welke noodzakelijk worden gemaakt door OVAS, binnen het kader van de verwezenlijking van de opdracht, dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de betreffende derde te worden voldaan, tenzij het gebruikelijk is dat de incasso van dergelijke kosten direct via OVAS loopt, in dat geval is OVAS gerechtigd een voorschot van de opdrachtgever te verlangen van 25% (vijfentwintig procent) van de te verwachte einddeclaratie.
 5. OVAS is verplicht de voor de opdrachtgever gewerkte uren en de gemaakte kosten exact bij te houden, tenzij partijen een vaste vergoeding voor een bepaalde opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 4: Wijziging in de opdracht

 1. Indien de oorspronkelijke opdracht, zowel schriftelijk als mondeling door of namens de opdrachtgever in welke vorm dan ook wordt gewijzigd en welke wijziging hogere kosten ten gevolge heeft, dan die welke in de prijsopgave staan opgenomen en/of zijn overeengekomen, zullen die hogere kosten (meerkosten) de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht, als zijnde een wezenlijk bestanddeel van de prijsopgave tussen opdrachtgever en OVAS. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge zullen hebben, zullen dienovereenkomstig tussen partijen worden verrekend.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten tijdig schriftelijk door de opdrachtgever aan OVAS worden doorgegeven. Wordt één en ander mondeling opgegeven, dan berust het risico voor de uitvoering van de doorgegeven wijzigingen geheel bij de opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen mogelijk tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door OVAS zal worden overschreden; in dat geval zal tussen partijen een leveringsdatum bij benadering worden vastgesteld.

Artikel 5: Eigendommen van de opdrachtgever

 1. Ten aanzien van zaken en goederen welke toebehoren aan de opdrachtgever en welke door OVAS zijn toevertrouwd ter bewerking en verwerking ter uitvoering van de overeengekomen opdracht, komen de opdrachtgever en OVAS overeen, dat deze zaken door OVAS worden behandeld overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen alsof dergelijke goederen zijn/haar eigendom zouden zijn geweest.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor dergelijke zaken. Indien hij dergelijke zaken/of goederen tegen een risico wenst te verzekeren, dan dient hij dit geheel voor eigen rekening en risico te doen.

Artikel 6: Eigendommen van OVAS

 1. Voor zover de opdracht niet inhoudt de levering door OVAS aan een opdrachtgever van computerapparatuur eventueel met bijbehorend software, verblijven alle presentatiemodellen, drukwerken, tapestreamers e.d. in eigendom van OVAS;
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van door OVAS aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld en ondermeer aangegeven in het vorige lid van dit artikel, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor vergoeding van de aldus ontstane schade, onverminderd het recht van OVAS tot vergoeding van alle verdere schade kosten en interessen.
 3. Onder schade dient uitdrukkelijk mede te worden verstaan computervirussen, welke binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, de apparatuur van OVAS hebben besmet.

Artikel 7: Verzending en transport

Alle kosten van verzending de uitvoering van de opdracht betreffende zijn uitdrukkelijk voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8: Geheimhouding

De betrokkenen bij de overeenkomst en/of opdracht zijn over en weer jegens elkander verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van elkaar en alle andere vertrouwelijke gegevens, welke bij de uitoefening van de overeenkomst ter kennis komen, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 9: Betalingen

 1. Alle bestalingen aan OVAS dienen te geschieden zonder enige aftrek van enige korting, uiterlijk binnen 14 dagen na faktuurdatum.
 2. OVAS is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd en bevoegd om vooruitlopend op een gedeeltelijke en/of definitieve aflevering zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, zulks ter nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever en diens rechtsopvolgers, voortvloeiende uit de opdracht c.q. overeenkomst, bij gebreke waarvan OVAS is gerechtigd de verdere uit-, afwerking van de opdracht te staken, de laatstgenoemde is dan te allen tijde gerechtigd voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden betaling te verlangen.
 3. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever wettelijke rente over het faktuurbedrag verschuldigd, bij de berekening en vaststelling daarvan wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
 4. Tot aan het moment van volledige betaling door de opdrachtgever, inclusief eventuele rent en/of andere kosten, blijft/blijven het (de) produkt(-en) eigendom van OVAS.
 5. OVAS is te allen tijde bevoegd voorschotten te verlangen, hetgeen altijd vooraf schriftelijk overeengekomen dient te worden.
 6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke betrekking hebben op de invordering zulks ten gevolge van de  niet-tijdige betaling door de opdrachtgever of diens rechtsopvolgers, zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde faktuurbedrag, met een minimum van EUR. 150,= (honderdvijftig euro).

Artikel 10: Retentie

OVAS heeft het recht goederen van de opdrachtgever onder zich te houden, zulks tot zekerheid voor verhaal van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan OVAS is verschuldigd, ongeacht of die goederen betrekking hebben op de opdracht, welk recht mede van kracht is, indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, alsmede wanneer er beslag op diens vermogen is gelegd of er een wanneer er een bewindvoerder over het vermogen van de opdrachtgever is benoemd.

Artikel 11: Deellevering

Indien er sprake is van een samengestelde opdracht, kan de levering tussen de opdrachtgever en OVAS in gedeelten plaatsvinden en kan alsmede het declareren dienovereenkomstig geschieden.

Bij gedeeltelijk declareren is artikel 9 lid 1 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 12: Verzuim

In geval van vertraging van de uitvoering van de opdracht, door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht van diens zijde, is OVAS bevoegd en gerechtigd het volledig overeengekomen bedrag bij de opdrachtgever te declareren, waaronder begrepen vergoeding van de reeds door OVAS gemaakte kosten in verband met de realisering van de opdracht, wegens reeds aangeschafte materialen, zulks onverminderd het recht van OVAS op vergoeding van alle kosten schade en verdere interessen.

Artikel 13: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan OVAS alle kosten te vergoeden welke reeds door laatstgenoemde met het oog op de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen vergoeding van alle materialen en half-fabrikaten, zulks onverminderd het recht van OVAS op vergoeding van elke schade voortvloeiende uit de annulering, waaronder begrepen vergoedingen wegens winstderving.

Artikel 14: Afname

 1. Direct na de gereedkoming van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht tot afname, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien om welke reden dan ook OVAS genoodzaakt is het resultaat van de overeengekomen opdracht geheel of gedeeltelijk op te slaan, komen dergelijke kosten geheel voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever.

Artikel 15: Klachten

 1. Alle reclames dienen schriftelijk, uiterlijk 14 dagen na gereedkoming van de opdracht te geschieden, garanties worden seperaat schriftelijk aan de opdrachtgever door OVAS bekend gemaakt.
 2. De aansprakelijkheid van OVAS is uit hoofde van de overeengekomen opdracht te allen tijde beperkt tot het bedrag hetwelk gemoeid is met het overeengekomene.
 3. OVAS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de opdracht, tengevolge van door de opdrachtgever verstrekte apparatuur, hard- en software e.d.

Artikel 16: Auteursrechten; industrieel eigendomsrecht; & reproduktierecht

 1. De opdrachtgever vrijwaart OVAS te allen tijde, zowel in – als buiten rechte tengevolge van aanspraken op grond inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht, welke derden op het resultaat van de opdracht beweren te hebben. Door het verstrekken van de opdracht, door de opdrachtgever aan OVAS, verklaart de opdrachtgever niet te handelen in strijd met enig recht van derden, zoals hiervoor genoemd, te weten auteursrechten; rechten voortvloeiende uit industrieel eigendom en de rechten ten gevolge van reproduktie en verveelvoudiging.
 2. Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom van OVAS van de door hem/haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte modellen en ontwikkelde programmatuur e.d. blijven berusten bij OVAS.
 3. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet mede begrepen.
 4. OVAS verschaft aan de opdrachtgever een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door OVAS in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt.
 5. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verbonden zijn aan de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk, en geldt alleen en uitsluitend voor de duur van het gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf en/of zijn rechtsopvolgers.
 6. Gebruik door derden is pas toegestaan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OVAS.
 7. Deze bepaling is eveneens van toepassing ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, enkel en alleen wanneer OVAS daartoe de bevoegdheid bezit.
 8. Het is de opdrachtgever en/of derden uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen aan een door hem/hen reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde  model, ontwerp, foto etc., zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OVAS.

Artikel 17: Beëindiging door OVAS

Elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en OVAS is zonder enige nadere ingebrekestelling en/of enige sommatie of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk ontbonden onverminderd het recht van OVAS op volledige vergoeding van alle schade, kosten en interessen:

 1. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst, de opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, niet volledig nakomt en/of niet tijdig nakomt.
 2. In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of zijn onderneming en ingeval van liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever.
 3. Wanneer een bewindvoerder over het vermogen van de opdrachtgever of diens bedrijf wordt gesteld.

In voorkomende gevallen één en ander enkel ter beoordeling van OVAS is deze bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en OVAS is het Nederlandse recht van toepassing, waarbij als bevoegde rechter wordt aangewezen de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van OVAS.